Oshkosh LVSR

Just some practice work.

Oshkosh LVSR High-Poly Modeling Timelaps